Reklamační řád

Všeobecná ustanovení
 

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Pro kupujícího (spotřebitele) jsou určující zejména občanský zákoník a zákon ochraně spotřebitele. Zboží reklamujte přímo u prodejce na adrese uvedené v záručním listu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které by mělo obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace vyřízena dle možností stanovených zákonem.
   
 2. Před odesláním reklamovaného zboží doporučujeme z praktických důvodů nejprve telefonické nebo e-mailové sdělení prodejci.
   
 3. Zboží na reklamaci zasílejte v původním nebo v jiném k přepravě vhodném obalu. Zboží zasílané k reklamaci doporučujeme pojistit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy.
   
 4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladu, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné apod. v nutné výši), ledaže se jednalo o reklamaci zjevně neoprávněnou.
   
 5. Při převzetí zboží je nutné pečlivě překontrolovat jeho správnost, úplnost a případná poškození. Možné odchylky je nutné bezodkladně reklamovat.
   
 6. Podle charakteru vady má Kupující při uplatnění záruky právo:
  1. jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, rádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
    
  2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
    
  3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším poctu nebo opakovaně a bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití;
    
  4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

   V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel právo na úhradu nákladů s tímto odstoupením spojených.

 1. Povinnosti kupujícího

  Je-li kupující podnikatel (nikoliv spotřebitel), je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Reklamace neúplné, nebo špatné dodávky zboží uznáváme do 24 hod. od převzetí zboží zákazníkem, v případě převzetí zboží zákazníkem v pátek pak nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne.

  Kupující může jakoukoliv i další oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  1. Na e-mailovou adresu prodejce.
  2. Poštou na adresu prodejce.
  3. Reklamačním formulářem.
  4. Osobním doručením.

  Kupující je povinen:

  1. Uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
  2. Doložit uskutečnění nákupu (nejlépe přikládanou fakturou, dodacím listem)
 2. Povinnosti prodávajícího

  Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

  Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.

  Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. REKLAMACE UPLATNĚNÁ V ZÁRUČNÍ DOBĚ


 1. Všeobecná ustanovení

  Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
   
 2. Rozpor s kupní smlouvou uplatňovaný spotřebitelem

  Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.
   
 3. Záruční podmínky
  1. Délka záruky je uvedena v záručním listu nebo na přiložené faktuře a trvá nejméně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Zákonnou záruku na spotřební zboží podle občanského zákoníku nelze zkrátit. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se počítá od převzetí nová záruční doba.
    
  2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dodavatele. Zboží musí být včetně ostatního dodaného příslušenství.
    
  3. Po vyřízení reklamace zašle servisní středisko prodejce na své náklady a riziko zboží zpět zákazníkovi, případně vyzve zákazníka k osobnímu odběru.
    
  4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
   1. neodbornou instalací, zavedením špatného sw do přístroje, zacházením či obsluhou a použitím, které jsou v rozporu s dodaným návodem k použití,
     
   2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití,
     
   3. zboží bylo poškozeno živly,
     
   4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití,
     
   5. zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,
     
   6. vad zboží způsobených běžným opotřebením
     
   7. V případě výskytu neopravitelné závady má spotřebitel právo požadovat výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy.
     
   8. Záruční doba na opravu je 3 měsíce. Na pozáruční opravy je poskytnuta nadstandardní záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jenž se projevila při opravě.
     
 4. Reklamace uplatněná podnikatelem

  Tato část reklamačního řádu byla zpracována dle Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době podnikatelem/odběratelem.

  Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen podat ihned (nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky, v případě převzetí zásilky v pátek nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne) písemně zprávu na e-mailovou adresu dodavatele (info@satelity-hdtv.cz). Případné pozdější reklamace chybné zásilky nebudou uznány.

  V ostatních podmínkách se reklamace odběratelů/podnikatelů vyřizují podle tohoto reklamačního řádu a obchodního zákoníku, není-li výslovně uvedeno, že se úprava reklamačního řádu týká spotřebitele.
   
 5. Závěrečná ustanovení

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 21.8.2006. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.

  Změny reklamačního řádu vyhrazeny.